Skip to main content

Adatkezelő neve és adatai:

SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Székelyudvarhely, Városháza tér 5 szám, 535600, Tel: 0266-218145, web: udvarhely.ro, e-
mail: office@udvarhely.hu

Az adatkezelés az Általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően történik.

Az Adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni
kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés,
illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatfelhasználás:

Az Udvarhely Ma applikáció letöltése és használata lévén az Adatfelhasználó nem jut hozzá,
és nem dolgoz fel semilyen nemű személyes adatot valamint a tájékoztató jellegű
bejelentések is névtelenül érkeznek be.

Adatkezelés célja:

Az adatokat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg az applikáció látogatóinak
információhasználati szokásairól, amely információkat az aplikáció tartalmi és funkcionális
fejlesztésére használunk, biztosítva az applikáció jobb használhatóságát. Az adatok alapján
meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a
látogatók mely oldalakat nyitották meg.

Az adatok felhasználási célja kizárólag statisztikai jellegű.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: Tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére
tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat.

Az applikáció használatával a felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja a személyes adatok
felhsználására vonatkozó feltételeket.